โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3249 4353 ต่อ 109 ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ที่ 1. ส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร เป็น pdf ทางอีเมล์ sakunna 2526@hotmail.com หรือ 2. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1

Read more

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เลขที่ 12 หมู่ 2 ต.คุ้งพยอม

Read more

โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าวยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032 –

Read more

โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

Read more

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ดังนี้ ผู้สมัครประสงค์จะปฏิบัติงานจังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนั้น ๆ ผู้สมัครประสงค์ที่จะปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี

Read more

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.

Read more