ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร.073-330892 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

Read more

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์ อ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน www.phunphin.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Read more

จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือกและการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เว้นวันหยุดราชการขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง และในกรณีผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ให้กำนันผู้ทำการแทน เป็นผู้รับรองและกรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้นายอำเภอ หรือผู้รักษาราชการ แทนนายอำเภอหรือปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นผู้รับรองในใบสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ตามที่ตนมีความประสงค์ จะปฏิบัติหน้าที่ (ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่

Read more

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ สามารถสมัครออนไลน์ทาง QR Code ท้ายประกาศนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 ตุลาคม 2564

Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา

การสมัคร ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

Read more

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมางาน 1146 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับจัดจ้างงานบ้างต้น ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามรายละเอียดโทร 0 7621 4306 ต่อ 309

Read more

โรงเรียนสวนศรีวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสวนศรีวิทยา ไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2564 ติดต่อสอบถามโทร 077-541050

Read more

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลบางกล่ำ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 074 – 328222

Read more