สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครลูกจ้างสมทบ 4 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ) และให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ htt://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และพิมพ์ออกมาเพื่อเขียนโดยให้ผู้สมัครเลือกว่า ต้องการสมัครปฏิบัติงานที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

Read more

โรงพยาบาลปากชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปากชม เว้นวันหยุดราชการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

Read more

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.094 290 3777 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. –

Read more

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

Read more

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคาร ผู้ป่วยนอก – อำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จึงให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติ (โดยวิธีออนไลน์) ดังนี้ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศฉบับนี้กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่ง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ E-mail : hr_buengkan@hotmail.com ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่

Read more