โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามข้อ (1) – (3) ในรูปแบบ PDFส่งไปที่ E-mail : hrd.jvkk@gmail.com ภายในวันที่

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอาสาพัฒนา (อสพ.) 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการ สมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและ ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการ สมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร การสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน

Read more

โรงพยาบาลเพ็ญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 อัตรา

วัน เวลา รับสมัครผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเพ็ญตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

Read more

ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโทร. 0-4561-1591ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนางรอง ตึกอุบัติเหตุชั้น 2ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00

Read more

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30น.ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 100ปี สธ.

Read more

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 20 บาท และค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Read more