สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์ที่จะรับสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา

Read more

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3845 5456 ต่อ 123

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี หลังเก่า ชั้น 2) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30

Read more

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร กรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย 1) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย (เอกสารแนบท้าย 2) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ที่สำนักงานกลุ่มทรัพยากรบุคคล อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 หรือที่ อีเมลล์ humanpok@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 16/2 หมู่ 3 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่

Read more

สำนักงาน พมจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 240 อัตรา

รายละเอียด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 240 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565

Read more

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 9 อัตรา

การยื่นสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564-21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

Read more