สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศ และยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 369 หมู่ 2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรงข้ามกับ อบต.ผาบ่อง ติดกับสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Read more

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

รับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 7 ก.พ. 65 (ในเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 7 ก.พ. 65 (ในเวลาราชการ)

Read more

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2505 ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

Read more

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา

ผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 ในระหว่างวันที่ 5 – 31 ม.ค. 65 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 11.30 ภาคบ่าย

Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr http://www.step.cmu.ac.th/hr/login.php ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

Read more

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 052-080-784

Read more

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

รายละเอียด อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่1) งานบริการการท่องเที่ยว จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 6,300 บาท ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาโดยมีขอบเขตงาน

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนในเว็ปไซต์

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.crru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 6

Read more