สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่งและตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สมัครที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาทำงาน 36 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลเกาะคา ชั้น 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ตึกเขลางค์ยินดี (ตึกสีเขียว) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ผู้มีความประสงค์สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์

Read more

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หรือ สมัครออนไลน์โดย ดาวน์โหลดใบสมัครและแนบหลักฐาน ส่งมาที่ E-mail itipol1142@gmailcom ติดต่อโทร 089-2626182 นายอิทธิพล อินถา (ครู) ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลัง

Read more

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถาม

Read more

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบถามรายละเอียดขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 23-27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ยื่นใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม www.sarapee.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

Read more

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ฯ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ฯ จังหวัดลำปาง โทร 089-815-2202

Read more

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 7 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 7 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 377.85บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกคุณสมบัติทั่วไป(1) มีสัญชาติไทย(2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 3 อัตรา

ลักษณะงานและหน้าที่หลักคือ เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในงานวิจัย สามารถออกพื้นที่ได้ ทั้งในและนอกเวลาราชการ สามารถเก็บข้อมูลงานวิจัยช่วยนักวิจัยได้ สามารถบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ ช่วยงานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ คุณสมบัติเพศหญิง/ชาย อายุ 22-28 ปี วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาใดก็ได้ จบเกษตรมาก็ดี ขอให้ทนงาน ลูกคุณหนูไม่เอา ขยัน อดทน

Read more