โรงพยาบาลเชียงดาว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกรับและยื่นใบสมัครที่ งานธุรการ ชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลเชียงดาวตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลสะเมิง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1- 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานบริการทั่วไป 5 อัตรา

สมัครได้ที่ระบบรับสมัครงาน Online ของงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (JOBS MED CMU) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565

Read more

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ) 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร การสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน

Read more

โรงพยาบาลปาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปายตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลสารภี รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่ายรายเดือน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสารภีตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 21 อัตรา

ผู้สมัครจะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบผ่านทางออนไลน์ ได้เพียงทางเดียว ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา

Read more