สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) โปรดแต่งกายสุภาพ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 –

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนัก อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

Read more

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ โทร

Read more

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครครูและพนักงานจ้าง 5 อัตรา

รับสมัครวันที่ 18 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องศาสตร์พระราชา อาคาร 750 ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล

Read more

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 303 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

Read more

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เลขที่ 250 หมู่ 1 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15-27 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต่อสอบถาม

Read more

โรงพยาบาลสารภี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสารภี ตั้งแต่วันที่ 11-21 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2564

Read more

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทาง E-mail : spornpang@gmail.com โดยพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bwc.ac.th และยื่นในวันและเวลาราชการ

Read more