สำนักงาน ปปส. ภาค 5 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 28 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัครผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปส. ภาค 5 https://www.oncb.go.th/ONCBOR5/Pages/default.aspx ในหัวข้อ “ ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ

Read more

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

การรับสมัคร กำาหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอำนวยการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักงานฯ 5 ชั้น 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันและเวลาทำการ

Read more

โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ยื่นแบบใบสมัคร(1) กรณีสมัครด้วยตนเองผู้มีสิทธิสมัครที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพะเยา ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00

Read more

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่วันที่ 20 – 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Read more

โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำภาคเรียนที่ 2/2565โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน1 ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) 2 ครูผู้สอน วิชาดนตรี

Read more

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท3 ตำแหน่ง

Read more

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา รับสมัครและคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตราอัตราค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท ต่อเดือน2 ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตราอัตราค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ภายในวงเงินไม่เกิน 10,050.00 บาท

Read more

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 4 อัตรา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่ผ่าน ก.พ.) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท(วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางการบัญชีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ อัตราว่าง

Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 32 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hrhttps://www.step.cmu.ac.th/hr/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

Read more

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 ตำแหน่ง หลายอัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 –

Read more