สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน อาคารเลขที่ 131/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30

Read more

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 21 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Read more

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 ถนนสายอินทร์บุรี – เชียงใหม่ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

Read more

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น.

Read more

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวัน เวลา ราชการ) ***ให้นำผลการตรวจ ATK แสดงที่หน้าป้อมยามก่อนเข้ามาในโรงเรียน

Read more

โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ

Read more

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ที่ธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.

Read more

มณฑลทหารบกที่ 34 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

สถานที่จำหน่ายและรับสมัครสอบ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 34 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more