เทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา
  2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ จำนวน 100 บาท ระหว่างวันที่ 12-24 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยค่าธรรมเนียมการสอบ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะไม่จ่ายคืนให้แก่ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร