มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.person.ku.ac.th และมายื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รับสมัครระหว่าง เวลา

Read more

สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564เวลา 16.00 น. Download ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA

Read more

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (จนกว่าจะครบอัตรา)

Read more

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ หรือสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร” จาก www.kus.ku.a.th และมายื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.

Read more

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา

width=”100%” height=”600″> ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564

Read more

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา

Read more

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 –

Read more

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564

Read more

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ

Read more