สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา และผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th ภายในวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ https://fpo.thaijobjob.com https://fpo.thaijobjob.com/

Read more

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 59 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์

Read more

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไชต์ https://dmr.thaijobjob.com/ https://dmr.thaijobjob.com/

Read more

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้1) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th http://www.prd.go.th/ หัวข้อ “ข่าวสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์”2) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

Read more

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เลขที่ 29 หมู่ที่ 2

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึง

Read more

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้สมัครจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Read more