กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.)

Read more

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 173 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00

Read more

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 81 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ พื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด……………….ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและ ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วนทั้งนี้ ผู้สมัครยื่นใบสมัครในพื้นที่จังหวัดใดหากได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้น

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://dss.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 58 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565 จำนวน 33 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการร่วมทำงานกับทีมงานคุณภาพในการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป**คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ขึ้นไป มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนด มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ **ประเภทที่ 1

Read more

สำนักงานเขตดินแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดินแดง ชั้น 2ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา

Read more

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 72 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

Read more

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯโทร.0 2202 6800 ต่อ

Read more