สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง 55 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ยื่นแบบใบสมัคร(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิสมัครที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง (สารบรรณ) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-21

Read more

กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 35 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30

Read more

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 11 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.th หรือ https://patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4 เป็น PDF file ไปที่ E – mail : kppn_supply@coj.go.th ตามวิธีการสมัครแนบท้ายประกาศนี้

Read more

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 –

Read more

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 -27 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Read more

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 40 อัตรา

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ www.jobthai.com ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 พร้อมแนบไฟล์เอกสารในการสมัครด้วยไฟล์นามสกุล PDF และกรณีที่ไฟล์เอกสารที่ แนบมาพร้อมหลักฐานของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเป็นเท็จ ทำให้คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรก และ ยสท. ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้สมัครรายนั้นทันทีและไม่มีสิทธิ เรียกร้องใด

Read more

สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 15 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย

Read more

สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย

Read more

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 6000 ต่อ 47510 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13- 21 ธันวาคม 2564

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 6,599 อัตรา

รายละเอียด รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.) รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2ภ.1, ภ.2,

Read more