โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) hr.recruit.coh@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. (วันสุดท้ายจะปิดรับสมัคร ณ เวลา 15.30

Read more

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานคุ้มครองแสะพัฒนาคนพิการบางปะกง 70 หมู่ 3 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกงิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ กรณีได้รับการคัดเลือกหากเป็นบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการที่คาดว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19

Read more

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ดังนี้ ผู้สมัครประสงค์จะปฏิบัติงานจังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนั้น ๆ ผู้สมัครประสงค์ที่จะปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา

รายละเอียดพนักงานจ้างตามภารกิจ1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท พนักงานจ้างทั่วไป1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 10 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่จำกัดคุณวุฒิ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.pri.moph.go.th

Read more

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 3428 ต่อ 702

Read more

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัสดุและยานพาหนะกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-054244 ประกาศ ณ ตั้งแต่วันที่ 8

Read more

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.dit.go.th/ region/CBWM41 หรือขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) เลขที่ 154 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หรือทางอีเมล์ wm-cb@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1

Read more

โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ

Read more

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รับสมัครครู 4 อัตรา

สนใจเขียนใบสมัครระหว่างวันที่ 4-15 ตุลาคม2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สนใจติดต่อ 0-3831-1795

Read more