มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

  1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 3 อัตรา

วิธีการสมัคร
(1) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.) หรือ
(2) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3 และส่งหลักฐานการ โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัคร ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 หรือ
(3) สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://ejob.tsu.ac.th/ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3 ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม การสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร