โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 –

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเซกสารหลักฐาน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

Read more

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.suratcancer.go.th และกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ hr.suratcancer@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564 และส่งเอกสารฉบับ จริงทางไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี เลขที่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ ซึ่งดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th และให้ส่งเอกสารหลักฐานการรับสมัครไปยังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Read more

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 โรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ตามขั้นตอนในเว็ปไซต์

Read more

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 46 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ เปิดเว็บไซต์รับสมัครที่ www.skhospital.go.th 2.กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดำเนินการชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อาคารอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา หมู่ที่ 9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา

Read more

กศน.จังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการทั่วไป 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.nur.psu.ac.th

Read more