ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-28 มิถุนายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานสอน 6 อัตรา

วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นหยุด ราชการ ณ งานธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เวลา 09.00-16.00 น.

Read more

กระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 68,350 อัตรา

รายละเอียด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครจ้างงาน” บัณฑิตจบใหม่และประชาชน เข้าโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด จำนวน 68,350 คน ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่

Read more

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ 37 อัตรา

*ประกาศและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://infantry-center.rta.mi.th โดยกรอกแบบฟอร์มทาง Google form ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)*ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อยืนยันข้อมูลใน Google

Read more

โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี*ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ชั้น 1*ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก*ตั้งแต่วันวันที่ 17-23 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี*ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ไม่เสียค่าสมัคร)

Read more

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์*ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี*ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ**โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษ สวมกางเกง สุภาพสตรี สวมกระโปรง

Read more