กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครอาสารักษาดินแดน 3 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวัน-เวลาราชการ) โดยติดต่อและยื่นใบสมัครได้ ที่ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ห้องป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 3 โทรศัพท์หมายเลข 0-7728-4067 โดยใช้ใบสมัครแนบท้ายประกาศฉบับนี้ (ผนวก ก.)