องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ http://wwyalapaooth หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน
2) ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ชั้น 1 หน้าห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เลขที่ 1 ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (ในวันและ เวลาราชการ) ทั้งนี้ โปรดแต่งกายชุดสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1121 หรือทางเว็บไซต์ http://www.yalapao.go.th