แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง การรถไฟแห่งประทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ที่ทำการแขวงบำรุงทางเขาชุมทอง เวลาราชการ
วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565- 28 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)