โรงเรียนสวนศรีวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสวนศรีวิทยา ไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2564 ติดต่อสอบถามโทร 077-541050