องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ื องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ โทรศัพท์ 09 0242 5191 หรือทางเว็บไซต์ www.chpao.org (โปรดแต่งกายสุภาพ)