เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4300-9842 ต่อ 1003 ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น )