มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.crru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 6 – 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ในวันทำการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0-5377-6000 ต่อ 1849