โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการเงิน)
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม)
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวส.) (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการเงิน)
  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวช.) (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบัญชี)
  5. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัสดุ)

ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.thและยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร