สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 21-28 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
2) ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร โดยจะไม่รับพิจารณาผู้บาด คุณสมบัติและผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนในวันสมัครทุกกรณี