มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

หาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. กรณีมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ
 6. กรณีมีประสบการณ์การทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 8. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 9. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 11. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 12. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเป็นผู้ผ่านการอบรมทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

วิธีการสมัคร
(1) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) หรือ
(2) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอน เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้) เลขที่บัญชี 908-0-42759-4 และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565 หรือ
(3) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เมนูข่าวและเลื่อนไปที่หัวข้อรับสมัครงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้) เลขที่บัญชี 908-0-42759-4 ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบ ออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565