ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1 พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการหรือการจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

2 พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ช่างเครื่องกล ก่อสร้าง และช่างยนต์

3 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-31 ตุลาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://sbpac.thaijobjob.com