องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานจ้าง 48 อัตรา

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 31 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.nanpao.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5471 6000 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ อนึ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิสมัคร