องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

ผู้สมัครฯยื่นใบสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครฯทางไปรษณีย์โดยจ่า หน้าซองถึง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบฯ” โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-6860