โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 ในวันราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว หรือดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และทาง Website ที่ www.skh.moph.go.th