โรงพยาบาลเขาค้อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาค้อ
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 ในวัน เวลาราชการ