โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,690 บาท
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย
กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลสันทราย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสันทรายคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการการจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ