การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 39 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
*ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ