วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

ตำแหน่ง…

1) จ้างเหมาบริการงานธุรการสารบรรณกลาง และประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
2) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลและงานพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา
3) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และงานห้องสมุด 1 อัตรา
4) จ้างเหมาบริการงานซ่างและซ่อมแซม 1 อัตรา
5) จ้างเหมาบริการงานสวน 1 อัตรา
6) จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด 2 อัตรา

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทร 0 7521 1298 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ในเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ www.bcnt.ac.th