สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครหรือสามารถพิมพ์ ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ได้และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามสถานที่รับสมัครตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 – 4 แนบท้ายประกาศนี้
ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ