ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รับสมัครพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 เลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2) ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/wpr/neird ข่าวประชาสัมพันธ์ และสามารถยื่นใบสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยโหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งมายัง khonkaen_centewr@hotmail.com ทั้งนี้ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
3) ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ