โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ แเละขอให้ส่งใบสมัครที่ลงลายระเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งให้งานทรัพยากรบุคคล ที่ E-Mail : hrtyrud@gmail.com หรือติดต่อสอบถามที่ 02 295760 ต่อ 146 งานทรัพยากรบุคคล ได้ดังนี้

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 ธันวาคม 2564 โดยการส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง E-Mail : hrtyrudagmail.com
  2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 ธันวาคม 2564 โดยการส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง E-Mail : hrtyrud@gmail.com