โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการสอน ตำแหน่งครู 2 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสอน

 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน)
  1.1 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  1.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
  2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มภาษาไทย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
  2.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มภาษาจีน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
  2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรานี
ประกาศรับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)