คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง EP270005 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี)
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท มีอัตราว่างจำนวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  1.1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
  1.1.1. ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  1.1.2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  1.1.3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  1.1.4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  1.1.5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  1.1.6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  1.1.7. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.บ.
  1.1.8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ
  1.1.9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
  1.1.10. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  1.1.11. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการอื่นของรัฐเพราะการทำผิดวินัย
  1.2. ต้องไม่เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  2.2 มีประสบการณ์ ดังนี้
  2.2.1 ประสบการณ์การทำงานด้านบริการวิชาการกับชุมชน
  2.2.2 ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
  2.2.3 ประสบการณ์การทำงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
  2.2.4 ประสบการณ์การทำงานหรือได้รับการอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
  2.2.5 ประสบการณ์การประสานงานโครงการบริการวิชาการ หรือ งานที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  3.1 ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดีและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.2 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาทางราชการในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.3 ความรู้ความสามารถในการศึกษา การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลและการติดต่อประสานงาน 3.4 ความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
  3.5 ความคล่องตัวในการทำงาน รักงานด้านการบริการ
  3.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  3.7 มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 05394 2208 และสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.econ.cmu.ac.th