โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 15 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ