องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 35 อัตรา

วันเวลา และสถานทีรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายชุด สุภาพ)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3579-6433