กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ กลุ่มบริหาร งานทั่วไปและแผนงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18401

รายละเอียดอื่นๆ สามารภอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาด้วยนี้