สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 6,599 อัตรา

รายละเอียด รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.) รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9 และ บช.น.

 1. ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 870 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 530 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 770 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 560 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 700 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 780 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 430 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 240 อัตรา
 • ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 360 อัตรา
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,239 อัตรา
 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง
  2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสูงสุด
  2.2 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
  2.3 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึง วันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิด ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546
  2.4 ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  2.5 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 และเป็นไปตาม ผนวก ก และ ผนวก ข ท้ายประกาศนี้
  2.6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
  2.7 วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว (กรณีมีคุณวุฒิที่สูงกว่าจะไม่สามารถนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้) สำหรับคุณวุฒิที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือจาก หลักสูตรนานาชาติ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบข้อมูล วุฒิการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 อีกทั้งผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ใน ประกาศฉบับนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการ บรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2.8 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
  2.8.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
  2.8.2 ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2564 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ. 2565
  2.8.3 ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับ การตรวจเลือกทหารตามกำหนด หรือผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ยังมีภาระทางทหาร ในการเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป
  สำหรับผู้ที่
 • สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือ
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2565 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และไม่เคยใช้สิทธิขอผ่อนผัน เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือ
 • ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศ รับสมัครนี้ได้ เนื่องจาก ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
  2.9 สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม ประกาศรับสมัครนี้
  2.10 ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันสุดท้าย ของการรับสมัคร (วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
  2.11 สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครนี้
  2.12 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2.13 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท รวมทั้งประวัติต้องหาคดีอาญา เพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการ เข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาการฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากผู้สมัคร ไม่ยินยอมให้ตรวจสอบ อาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฉบับนี้

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยให้สมัครผ่าน เว็บไซต์ www.policeadmission.org http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา อนึ่งผู้สมัครสามารถเข้า ระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 65 เป็นต้นไป)