เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
– ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ