โรงพยาบาลย่านตาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป หรือเว็บไซต์ www.ythos.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลย่านตาขาวโทร.0-7528-1449 ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)