โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 7 อัตรา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 7 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 7 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 377.85บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบข้าราชการ
(11) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(12) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ก้านั้น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เลขที่ 169 หมู่ ที่ 1 ต.บ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ในวันเวลาราชการ)