เทศบาลเมืองบ้านสวน รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี