สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤศจิกายน 2564 โดยถือไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นสำคัญ ใบสมัครที่ส่งหลัง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกสรร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 3471