โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)