เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้ เพียง 1 ตําแหน่ง เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2182-4195-7 ต่อ 127