คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

  • กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร 0-2849-7547
  • งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5790
  • งานบริหารทั่วไป กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3289-9686 ต่อ 300011, 300006, 300009
    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)