โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 5550 8661